Тема 4. ХАРАКТЕР - «Видавничий дім»

Тема 4. ХАРАКТЕР


МЕТА: сформувати наукове уявлення про психологічні основи характеру людини , уміння аналізувати особливості , структуру, типології , акцентуації характеру

, визначати особливості його формування, вміти використовувати ці знання в умовах педагогічної діяльності.


^ Питання для підготовки:

Поняття про характер. Історія характерологічних досліджень. Теоретичні та експериментальні підходи до дослідження характеру.

Структура характеру. Спрямованість особистості і характер. Характер і здібності.

Характер і темперамент. Природні основи характеру.

Класифікація рис характеру. Симптомокомплекси рис характеру .

Поняття про провідні, типові та індивідуальні риси характеру.

Проблеми типології характеру.

Акцентуації характеру.

Виховання та самовиховання характеру. Умови гармонійного розвитку характеру. Закономірності формування характеру.


Література:


1.Асмолов А. Г. Психология личности. – М.: МГУ., 1990.

2.Бодалёв А.А. Психология о личности. – М., 1988.

3.Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М М.:ЧеРо, 1998.– С. 267-292.

4.Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004.

5.Левитов Н.Д. Психология характера. – М.,1969.

6.Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища школа. 1989.

7.Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб. Питер, 2002.–С. 567-583.

8.Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібн. – К.: МАУП, 2000.

9.М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – Київ.: Вища школа, 2000.

10. Немов Р.С. Психология. – В 3-х кн. – Кн.. 1.- М.: Владос, 2000. С.405-424

11.Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1986.

12.Общая психология / Под ред. Богословского и др. – М., 1981.

13.Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. Заведений. – 3-е изд. – М.: «Академия», 2002.С. 457-475

14.Практикум по общей психологии / Под ред. А.И. Щербакова. - М.: Просвещение, 1990.–С. 246-258

15.Психологія / За ред. Ю.Л. Трофимова. - Київ: Либідь, 1999.–С.108-112

16.Психология индивидуальных различий. Тексты. – М.: МТУ, 1982.

17.Психология и психоанализ характера. / Под ред. Д.Я. Райгородского. Хрестоматия. – Самара.: „Бахрах”, 1997.

18.Практические занятия по психологии. Учебное пособие для студентов пед. инстит. /Под ред. проф. А.В. Петровского. – М., Просвещение, 1972.

19.Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000.

20.Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии. – Спб: Питер, 2003. –С.613-620

21.Токарева Н.М. Методичні рекомендації до вивчення теми «Характер» (курс загальної психології ). –Кривий Ріг , 2003 .– 60 с.

22. Шпалинский В.В. Шелест Е.Г. Основы современной психологии: Учебное пособие. – Харьков, ИВМО „ХК”, 1997.

^ Методичні рекомендації до вивчення теми:

Вивчення теми «Характер» передбачає засвоєння студентами таких питань, як визначення місця характеру в особистості, природні основи, структура , типи характеру та особливості його формування в дитячому, підлітковому і юнацькому віці. Слід підкреслити, що «характер» трактується в психології неоднозначно. Існують труднощі розрізнення характера і темперамента .Ще більше суперечливих питань виникає при спробах розвести поняття «характер» і «особистість».Існують різноманітні варіанти співвіднесення цих понять : вони ототожнюються (використовуються як синоніми); характер розглядається як підструктура особистості ; особистость і характер розглядаються як поняття ,які «перехрещуються». Уникнути таких непорозумінь можна , якщо дотримуватися більш вузького розуміння характера як сукупності стійких індивідуально-психо­логічних властивостей людини, які виявляються в способах її поведінки та емоційного реагування . Якщо коротко виразити сутність відмінностей між особистістю і характером ,то можно сказати , що риси характеру відображують те , як діє людина , а риси особистості –те , заради чого вона діє . При цьому зрозуміло , що способи поведінки і спрямованість особистості відносно незалежні: застосовуючи одній ті ж способи можна добиватися різних цілей і ,навпаки.

Однак , більш розповсюдженим є широке трактування «характеру» як сукупності стійких індивідуально-психо­логічних властивостей людини, які виявляються у її діяльності та суспільній поведінці, у ставленні до колективу, до інших людей, праці, навколишньої дійсності та самої себе. Характер розглядається як одна з істотних особливостей психічного складу особис­тості, яка є цілісним утворенням, що характеризує людське "Я" як єдине ціле.

У структурі характеру необхідно розрізняти зміст і форму. Зміст ха­рактеру особистості визначається суспільними умовами життя та ви­ховання. Вчинки людини завжди чимось мотивуються, на щось або на когось спрямовуються. Але за формою наміри, прагнення реалізують­ся по-різному. Це залежить і від обставин, ситуацій, у яких перебуває людина, і від особливостей її характеру, передусім від темпераменту. У структурі характеру ( за широкого його трактування ) виокремлюють такі його компоненти: спрямованість; переконання; розумові риси; емоції; волю; темперамент; характер визначається такими рисами як повнота ; цілісність; визначеність; сила.

Спрямованість є провідною в структурі характеру особистості. Во­на виявляється у вибірковому позитивному або негативному оцінно­му ставленні до вчинків і діяльності людей і самої себе .Переконання — знання, ідеї, погляди, що є мотивами поведінки людини, стають рисами її характеру й визначають ставлення до дійсності, вчинки, поведінку.

Темперамент у структурі характеру є динамічною формою його прояву. Структура характеру також виявляється в тому, як людина ста­виться :

а) до інших людей, демонструючи уважливість, принциповість, прихильність, комунікабельність, миролюбність, лагідність, альтруїзм, дбайливість, тактовність, коректність або проти­лежні риси;

б) до справ, виявляючи сумлінність, допитливість, ініціатив­ність, рішучість, ретельність, точність, серйозність, ентузі­азм, зацікавленість або протилежні риси;

в) до речей, демонструючи при цьому бережливість, економ­ність, акуратність, почуття смаку або протилежні риси:

г) до себе, виявляючи розумний егоїзм, упевненість у собі, певне самолюбство, почуття власної гідності чи протилежні риси.

Характер — це єдність типологічного і набутого за життя досвіду. Особливості умов життя, навчання та виховання формують різноманітне за змістом індивідуальне ставлення до явищ навко­лишньої дійсності, але форма прояву цього ставлення, динаміка ре­акцій особистості визначаються її темпераментом. Особливості типового характеру виявляються при позитивному або негативному ставленні до праці, інших людей, самого себе, пред­метів та явищ дійсності.

Окреме питання – це проблема різних рівнів вираженості характеру.

^ Акцентуації рис характеру — крайні варіанти норми як результат підсилення його окремих рис. Акцентуації характеру можуть спричинювати неадекватні дії та вчинки людини. Типи акцентуацій характеру досліджувалися К. Леогардом , А. Є. Лічко. Виділяють такі типи акцентуацій характеру: гіпертимний , екзальтований , демонстративний ,емотивний тип , тривожний , педантичний ,застрягаючий , збудливий ,циклоїдний , дистимічний (їх характеристики представлено в тексті лабораторної работи № 1 «Діагностика типу акцентуації опитувальник Шмішека»).

Формування характеру — це процес становлення стійких психо­логічних утворень особистості під впливом об'єктивних і спеціально створених для цього умов, коли її дії та вчинки в результаті їх багато­разових повторень стають звичними й визначають типову модель її по­ведінки.

Характер людини формується в процесі її індивідуального життя під провідним впливом суспільних умов. Особливо важливу роль у ви­хованні характеру відіграє активна діяльність особистості, і передусім праця як середовище її суспільного буття, спілкування, як необхідна умова її самопізнання та самореалізації.

Серед чинників, які мають для людини життєве значення і вплива­ють на формування її характеру, особлива роль належить вихованню.

На певному, достатньо високому етапі розвитку особистості по­чинають діяти самовиховання і саморегулювання процесу становлен­ня характеру.


Питання для дискусії:


1.У чому може виявлятися вплив характеру на темперамент? В якому на­прямі та за яких умов цей вплив може відбуватися?

2.Які риси поведінки людини свідчать про силу її характеру? Якими є пси­хологічні умови формування сильного характеру?

3.Чим пояснити, що найповніше характер людини виявляється в склад­них, критичних ситуаціях?

4.Чи правомірне з погляду психології твердження: "Характер гартується у боротьбі"? Аргументуйте свою думку.

5.Чи можна ,знаючи одну чи декілька властивостей характеру людини ,передбачити інші невідомі риси її характеру ?

6.З якої причини у схожих умовах життя і діяльності формуються різні

характери особистості?

7.Чи можна,на вашу думку, говорити про існування ідеального характеру в реальному житті?

8.Як поєднується в характері природні та соціальні чинники?

9.Які риси поведінки людини свідчать про силу її характеру? Якими є психологічні умови формування сильного характеру?

10.Чому властивості характеру, які склалися в ранньому віці, більш стійкі, чим ті властивості, які склалися в більш пізньому віці?

11.Чи можна вважати, що соціальний чинник здійснює вирішальний вплив на формування характеру?

12.Чи можна погодитись з твердженням, що деякі риси характеру можуть передаватися спадково?


Опрацюйте за підручниками матеріали теми і ви­конайте такі завдання.


^ Завдання репродуктивного рівня(1-3 бали):

I .Виконайте завдання № 1-9 з таблиці № 4 (1-3 бали) .

II. Користуючись підручниками та першоджерелами, дайте короткі письмові відповіді на запитання плану семінарського заняття (за вибором) (2 бали).

III. Розв'язання теоретичних та практичних задач репродуктивного рівня без обґрунтування відповіді (1бал) або з обґрунтуванням відповіді(2 бали).Відповіді –в письмовій формі.

1)З числа наведених нижче положень про характер виберіть ті, які найправильніше розкривають поняття «характер». Дайте обґрунтування своєї відповіді. (2 бали).

а). риси характеру проявляються за будь-яких обставин і умов;

б). риси характеру проявляються лише за відповідних типових обставин;

в). риси характеру – це не що інше, як ставлення особистості до певних сторін дійсності;

г). риси характеру – це не що інше, як певні способи дій;

д). в характері проявляються і стосунки особистості, і способи дії, за допомогою яких ці дії відбуваються;

е). характер індивідуально своєрідний;

є). риси характеру соціально типові і індивідуально своєрідні;

ж). характер – відображення суспільних відносин.


2)У характеристиці особистості виділіть моменти, в яких проявляються риси характеру і властивості темпераменту. Дайте обґрунтування своєї відповіді. (2 бали).

Іра Н., вісім років. Дівчинка жива, життєрадісна, кокетлива, любить поговорити; добра, але заздрісна, намагається бути помітною в колективі, заслужити похвалу. Товариська, але дуже уразлива. Іра цікавиться всім, але її інтереси не сталі, вона швидко охолоняє. Багато уваги приділяє своїй зовнішності: годинами може сидіти перед дзеркалом, змінювати зачіску, перев’язувати стрічки, вкладати у волосся квіти. Дівчинка в колективі активна, але якщо їй у спільній роботі доводиться комусь підкорятися, вона втрачає до заняття будь-який інтерес.

3)Виберіть із наведеного списку слів, ті, якими можна описати характер (2 бали).

Повільність, вразливість, комунікабельність, сила емоційної реакції, швидка адаптація, швидкість мислення, шляхетність, працелюбність, скупість, безцеремонність, агресивність, запаль­ність, оптимізм, неохайність, рішучість, приязність, воля, вимо­гливість, ініціативність, наполегливість, плаксивість, енергійність, спостережливість, життєрадісність, винахідливість, кмітливість, бездарність, нахабство, самовпевненість, жадібність, обережність, тривожність, винахідливість.

4)У характеристиці учениці виділіть стрижневі риси характеру, за якими ознаками це можна встановити? (2 бали).

Таня А., 11 років. Завжди весела, життєрадісна й енергійна дівчинка, водночас рівна й спокійна. Таня вміє в усьому знаходити добре: у сонячну погоду вона радіє, що можна гуляти й гратися; в дощ, - що нікуди не треба йти, можна спокійно посидіти й пошити лялькам. Відносини у неї з усіма дітьми дружні. Вона добрий товариш, охоче для інших що-небудь зроби, дбає про своїх подруг. Таня все вміє робити – швидко й ретельно прибирає кімнату, добре чергує, чудово шиє лялькам. Вчиться Таня теж добре. Швидко робить уроки, зошити в неї чисті й акуратні. У школі вона ініціативний голова ради загону. Все вона робить добре й весело. Її всі люблять: і дорослі, і діти.

5) У наведене визначення характеру вставте 6 пропущених слів (1 бал).

Характер — ……. поєднання істотних , …… влас­тивостей особистості, що виражають її …. до дійсності (до …., до інших людей, до…., до самої себе) і виявляються в її ….. та вчинках.

6) ^ Л.М.Толстой в одному із своїх романів зазначав: «Кожна людина носить в собі задатки всіх властивостей людських, й іноді проявляє одні,

іноді інші і буває часто зовсім не схожою на себе, залишаючись сама собою».

Про яку властивість характеру людини йдеться? ( 2 бали).


7) Ось уривки з трьох творів за сюжетом картини, що демонструвалася досліджуваним протягом 40 с: "Я бачив будинок. П'ять вікон. Одне без шибки. Загорожа трохи поламана. Дівчинка з обручем. На нeбi літак. Щось темне за деревами видніється здалеку"; "Щойно збудований будиночок. Ще не вci шибки вставленi. Дівчинка весело, безтурботно грає з обручем. У нeбi несеться гордий літак. Батьки дівчинки — в клубі, що видніється за деревами"; "Бідна дівчинка одна грає з обручем. Холодно. Hікому вставити у вікна шибки. Грізно гуде літак. За деревами цвинтар, куди, напевно, пішли батьки дівчинки відвідати померлих родичів".

Що можно сказати про характер aвтopiв цих творів? Чому вони
такі різні? ( 2 бали).


8) Віталій О. виховувався у неповній сім'ї. Мати працювала позмінно i тому часто залишала його в дитсадку на добу, не завжди приділяла йому увагу. Вже навчаючись у першому клaci, хлопець був потайний, недоброзичливий, жорстокий щодо фізично слабших дітей. У шостому класі Віталій зажив сумної слави одного з найнедисциплінованих учнів школи. Невдовзі він зв'язався з групою підлітків, разом з якими ckoib злочин (побили i пограбували перехожого), гасля чого був направлений до спец­училища.

Що можно сказати про формування характеру цього учня ? Чи
можна було скоригувати цей процес у бажаному напрямку?

ІV. Дайте письмово визначення ключовим поняттям теми(2 бали).

V. Підготуйте письмову доповідь за однією з тем (на вибір): «Історія характерологічних досліджень», «Природні основи характеру»,

«Провідні, типові та індивідуальні риси характеру», «Акцентуації характеру», «Спрямованість особистості і характер» ( 3 бали).

VІ. Дайте розгорнутий порівняльний аналіз різниці між темпераментом та характером . Складіть порівняльну таблицю . (4 бали).


VІІ. Х.Покажіть на конкретних прикладах ( 4-5) вплив акцентуацій характеру на діяльність людини (2 бали).

VІІІ. Складіть схему « Загальна структура характеру » та охарактеризуйте зміст її складових(2 бали).

ІХ.Законспектуйте статтю : Терлецька Л. Діагностика характеру // Психолог. – 2002. – №10. – С.7-9 ( 3 бали).

Х.Співвіднесіть поняття(2 бали):

1. Психопатія а) сукупність найбільш яскраво виражених і

водночасно стійких рис особистості, що є типовими для даної людини і проявлдяються в її діях.

2. Соціальний характер б) результат динамічної адаптації людської

природи до суспільного ладу;

3. Характер в) гіпертрофована вираженість окремих рис

характеру, що ускладнює адаптацію людини в деяких специфічних ситуаціях;

4. Акцентуація г) аномалії характеру, що визначають весь

психічний образ індивіда, не піддаються змінам протягом життя і заважають присто­суванню до навколишнього середовища.

ХІ. Співвіднесіть типи акцентуацій із їх описами(1 бал):


1. Емотивний тип а) домінування потреби у визнанні, неординар-

ність мислення і вчинків, авантюризм, фантазерство, висока адаптивність, емоційна лабільність;

2. Демонстративний тип б) високий життєвий тонус, рухливість, висока


самооцінка, енергійність, винахідливість, ко­мунікабельність, недостатнє відчуття дистанції

3. Гіпертимний тип в) емоційність, чутливість, тривожність, гуманність,

емпатійність, загос­трене почуття обов'язку.


^ Завдання продуктивного рівня (3-6 балів):

I .Виконайте (за вибором) завдання № 1-9 з таблиці № 5 (3-6 балів).

II. Розв’язання теоретичних та практичних задач продуктивного рівня без обґрунтування відповіді (3 бали) або з обґрунтуванням відповіді (4-5 балів). Відповіді – в письмовій формі.

1)Визначте, чи проявляється у наведених прикладах характер людини. Дайте обґрунтування своєї відповіді. (3 бали).

^ А. Учень 5 класу однієї сільської школи взявся щодня проводжати (і робив це акуратно) після занять першокласника, який жив далеко і в якого не було батьків.

Б. Коли в 7 класі відклали контрольну роботу з математики, Валя довго не могла заспокоїтись. Протягом 15-20 хвилин вона розмахувала руками й вигукувала: «От прекрасно! От чудово!»

^ В. Коля був короткозорим і вся предмети близько підносив до очей. Під час уроку йому дозволяли підходити до дошки .

Г .Студента В. запитали на вулиці, як доїхати до залізничного вокзалу. Він зупинився й докладно відповів на запитання.

Д.Одного разу вчитель, розкриваючи на уроці класний журнал, сказав: «От як добре, нарешті-то ви догадалися обгорнути свій журнал у чистий папір». - Це я обгорнув, - схоплюючись з місця, швидко й голосно сказав Ваня.

Е.У сім’ї, в дитячому садку, в школі Сашко проявляв себе рухливим, вразливим і реактивним хлопчиком. Він важко переносив будь-яке очікування і гальмівний стан: він починав нервувати, ставав непосидючим, неуважним.

Ж. Шестирічний Толя, нервовий самолюбивий і дражливий хлопчик не терпів ніяких заперечень з боку товаришів. Якщо з ним не погоджувалися, він плакав, погрожував, руйнував чужі будови. На критику Толя реагував бурхливо, не вмів спокійно обстоювати свою думку, утікав від дітей зі слізьми.

2) У випадках, коли у книзі йдеться про негативні риси характеру, іноді вміщують алегоричний малюнок: людина сидить на гілці і пилить її. Що на вашу думку, намагається виразити автор за допомогою цього малюнку? З обґрунтуванням відповіді -(4 бали).


3) Із наведених слів виберіть ті, які знаходяться до даного слова у тому ж відношенні, що і в наведеному прикладі. Вкажіть принцип побудови аналогії. ( 3 бали).

1. Приклад: темперамент: тип вищої нервової діяльності.

Характер: ... (спадковість, вихованість, відображення, акцен­туація, темперамент).

2. Приклад: особистість: спрямованість

3. Характер: ...(пізнання, вчинок, розум, психологічне, акцентуа­ція, воля).

4. Приклад: темперамент: сангвінік

Акцентуація характеру: ... (психопатія, емоції, темперамент , психастенія, мотивація).

4)Визначте, яка властивість структури характеру (сила-слабкість; сталість – надмірна пластичність, тобто ситуативність; цілісність – суперечливість тощо) найяскравіше проявляється в наведених характеристиках. За якими ознаками це можна встановити? ( 5 балів).


А. Андрій Б., 17 років. Андрія називають совістю класу. Активний, усіма шанований комсомолець, очолює четвірку юнаків, яка підняла роботу комсомольської групи й успішність класу. Глибоку принциповість поєднує з чуйністю та скромністю. Як і в громадській роботі, так і в навчальних заняттях виявляє велику енергію та ініціативу. Твердо намітив собі професію інженера-будівельника, мотивуючи свій вибір насамперед державним значенням цієї професії, а потім своїм глибоким інтересом до точних наук.

Б. Сергій Г., 17 років. Легко піддається різним впливам. Інтереси його слабкі й несталі. Колись цікавився технікою, потім захопився шахами, в останні роки грає в шкільному оркестрі на домрі. Учиться посередньо. За громадську роботу береться охоче, але виконує недбало. Перед найменшими труднощами пасує.

В. Мишко С., 8 років. Дуже хитрий хлопчик, намагається обдурити товаришів у грі, і це йому часто вдається. У колективі Мишка не люблять за хитрість, забіякуватість та ябедництво. Він намагається всю вину перекласти на інших. Хлопчик брехливий, лицемірний, радіє з невдач товаришів, часто пустує, проте вчасно ухиляється від викриття, і тоді вся провина падає на інших учнів. Він залишається цим задоволений. Проте, разом з тим Мишко добрий, швидко забуває образу.

Г. Сашко У., 18 років. Для нього характерний брак ініціативності, самостійності, наполегливості. Він не може критикувати товаришів і бути вимогливим, навіть якщо бачить недоліки і не боїться критикованого. У нього мало розвинута цілеспрямованість і працездатність, а його активність найдужче проявляється в балакучості, насмішкуватості. Учиться Сашко задовільно. Він не відзначається працьовитістю; почуття відповідальності, самокритичності і вимогливості до себе розвинуті мало.

5)Визначте, яка умова (підвищена самооцінка, властивості темпераменту, ставлення викладача до учня, ставлення до учня в сім’ї, соціальна оцінка колективом, взаємини в сім’ї, взаємини в класному колективі) мала вирішальне значення у формуванні характеру в кожному наведеному прикладі. Дайте обґрунтування свого вибору. ( 5 балів).


А. Юра Б., учень 8 класу. Веде себе розв’язно, підкреслено недисципліновано, навмисно говорить голосно, пускає дотепи, аби насмішити учнів. Коли сторонні заходять до класу, навмисне голосно вітається, по-блазнівському вклоняється. Під час уроку навмисно намагається показати себе з гіршого боку. Протягом двох років хлопчик чув, що він «важкий». І він звик до цієї ролі. Якщо вчитель робить йому зауваження, то він розперізується ще дужче. Вважає, що йому все можна: адже він «важкий».

Б. Алла М., учениця 9 класу. До навчальної роботи ставиться недбало, відстає з ряду предметів. Проте в неї перебільшена думка про свої здібності. Вона прямо про це не говорить, але відчувається, що розраховує тільки на свої здібності, які завжди «вивезуть». У неї якесь нездорове, іронічне ставлення до багатьох товаришів, вона любить оригінальничати. У громадській роботі участі майже не бере. Їй вдома і в школі часто казали: «Ти дуже здібна, проте мало працюєш». І це одна з причин її самовпевненості.

В. Сашко д., учень 5 класу. Був косооким, і однокласники увесь час насміхалися з нього. Це лютило Сашка. Він озлоблений, агресивно настроєний хлопчик, замкнутий. За глузування не раз бив однокласників.

Г. Ваня Л., учень 9 класу. Нецілеспрямований і дуже пасивний, млявий, флегматичний юнак. Він погано вчиться, часто пропускає заняття, байдуже ставиться до того, що хвилює його товаришів. Фізично Ваня здоровий юнак, товстун, завжди усміхається, незворушний, але, за словами класного керівника, «такий ледар, що незрозуміло, як він доліз до 9 класу». Ваня виховувався у бабусі, значною мірою робив, що хотів.


6) ^ Народна мудрість говорить : «Посієш вчинок– пожнеш звичку , посієш

звичку– пожнеш характер , посієш характер– пожнеш долю».Про яку закономірність становлення характеру йдеться ?Обгрунтуйте свою відповідь . Яким є механізм формування властивостей характеру? ( 4 бали).

7) Описуючи характер тієї чи іншої людини, завжди вказують відмінні, лише їй притаманні властивості. Очевидно, при цьому мають на увазі ступінь їх відхилення від складових якогось "ідеального" характеру. Так, судження "чуйний, але не наполегливий" вказує на близькість першої властивості до ідеальної і віддаленість від неї другої.

Про що свідчить це явище? Чи існує ідеальний характер у реальному житті? ( 3 бали).

8)Порушення дисципліни на уроці може бути прагненням учня спровокувати вчителя, наслідуванням однокласника, способом позбавитися втоми, бажанням привернути до себе увагу тощо. При цьому загалом він може бути дисциплінованим учнем. Доброзичлива і гуманна людина може критично, а то й вороже ставитись до когось з довколишніх. Батько сімейства вдома може бути доброзичливою, чуйною людиною, яка охоче підкоряється дружині, а на роботі — суворим і вимогливим керівником, непривітним з підлеглими. Чи не суперечать ці приклади уявленню про цільність характеру? Можливо, в людини не один, а два характери ? Обгрунтуйте свою відповідь ( 5 балів).

9) Нижче перераховані різні риси характеру. Визначте, які з них відображають: а) ставлення людини до інших; б) ставлення до праці; в) ставлення до себе; в) ставлення до речей : 1)почуття гідності ;2)гуманність ;3)відповідальність ; 4)егоїзм; 5)бережливість; 6)лінь;7) порядність ; 8) скутість;9) товариськість; 10) пихатість; 11) чесність ; 12)скромність;13) ініціативність;13) почуття нового;14) акуратність; 15) ввічливість; 16)замкненість; 17)щедрість; 18) самокритичність; 19)настійливість. ( 4 бали).

10)В оповіданні А. П. Чехова "Товстий і тонкий" йдеться
про випадкову зустріч двох шкільних приятелів. Спочатку вони
радо вітають один одного, із захопленням згадують свої витівки
та прізвиська. Так було, доки не заговорили про життєві успіхи, і
коли з'ясувалося, що "тонкий" лише колезький асесор, а "товстий" — "до таємного дослужився", поведінка першого різко змі­нилася. Він почав виявляти таку шанобливість, що таємного рад­ника аж "знудило". Він відвернувся від "тонкого", подав йому на прощання руку, яку той потиснув, здійснюючи неприродні рухи та хихикаючи.Як пояснити зміни у поведінці "тонкого "? Які її характерологічні особливості ви­світлено в оповіданні? ( 4 бали).

ІІІ. Користуючись навчальними посібниками та додатковою літературою напишіть невеликий (на вибір) реферат на тему:

–Вплив темпераменту на формування рис характеру особистості.

–Сенситивний період для становлення і розвитку позитивних рис характеру.

–Психофізіологічні та соціальні проблеми профілактики та корекції негативних рис характеру особистості.

–Характер, поведінка й навчання школяра.

– Закономірності розвитку характеру в єдності зміста та форми.


ІV. Напишіть анотацію(відгук) на монографію: Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004.[ ] ( 5 балів).

V.Законспектуйте основні положення монографії : Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища школа. 1989 [ ] ( 5 балів).

VІ.Розведіть риси характеру і властивості темпераменту( 4 бали).

1. Неврівноваженість

2. Працьовитість

3. Почуття обов’язку

4. Відповідальність

5. Гарна координація

6. Акуратність

7. Вразливість

8. Ввічливість

9. Низька працездатність

10. Швидке включення в роботу

11. Низька здатність до адаптації

12. Схильність до оперативної роботи

13. Висока контактність

14. Циклічність у настрої і діяльності

15. 3амкнутість

16. Віддавання переваги самотності перед великою гучною компанією

17. Вразливість

18. Малорухливість


Завдання творчого рівня (6-15 балів):

I . Виконання завдань № 1-12 з таблиці № 6 (6-15 балів) .

ІІ. Складіть психологічні рекомендації вчителеві щодо вибору адекватних тактичних прийомів та стратегій взаємодії з учнями –представниками різних типів акцентуацій характеру на уроках та в позаурочний час (6 балів) .

ІІІ. Уявіть, що ви - директор школи. Вчителів - представників яких типів акцентуацій характеру ви не хотіли б бачити серед свого педагогічного колективу ? Відповідь обґрунтуйте , спираючись на знання про основні властивості акцентуацій характеру (4 бали) .


ІV. На основі вивчення публікацій у психологічних журналах за останні 10 років напишіть критичний аналіз на тему: «Сучасні підходи українських та російських психологів до проблеми характеру » (6 балів).


V. Виконайте ^ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ №1 «Вивчення характеру методом незалежних характеристик».

Мета: вивчити характер одного із студентів групи методом незалежних характеристик.

Хід роботи

Оберіть одного студента вашої групи та опишіть його характер за такими напрямками вивчення:

Узагальнення отриманих даних починається тільки після аналізу і співставлення всіх незалежних характеристик.

Обробка і аналіз результатів

При описуванні характеру слід виділити наступні компоненти структури характеру:

 1. риси спрямованості особистості студента вашої групи (інтереси, прагнення, переконання, потяги, ставлення.)

 2. інтелектуальні риси (доказовість суджень, допитливість, глибина, гнучкість, кмітливість, логічність.)

 3. емоційні риси (імпульсивність, емоційна стійкість, чутливість, вразливість.)

 4. вольові якості (рішучість, цілеспрямованість, витримка, самостійність, наполегливість.).

 5. риси темпераменту.

Описуючи характер необхідно також відобразити ту чи іншу ступінь основних властивостей характеру: його повноту, цілісність, визначеність, силу, твердість, врівноваженість. Завдання оформляється у вигляді характеристики. Напишіть звіт про результати проведеного дослідження(8 балів).


VІ. Виконайте ^ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ №2 «Діагностика типу акцентуації опитувальник Смішека (Шмішека).

Мета: ознайомитися з процедурою проведення методики , визначити акцентуації характеру 2-3 досліджуваних.

Тест включає 10 шкал у відповідності до десяти виділених К. Леонгардом акцентуйованих типів особистостей і складається з 88 запитань.

Хід роботи


Запропонуйте 2-3 знайомим відповісти на питання опитувальника Смішека (Шмішека).Бажано ,якщо одним з них буде студент, який приймав участь у лабораторній роботі №1 з використаннм методу незалежних характеристик.


Інструкція: «Пропонуємо Вам відповісти на наведені нижче питання. Намагайтеся відповідати відразу, не задумуючись. Пам'ятайте, що правильних чи неправильних відповідей тут немає. Ви можете відповісти лише «так» або «ні».

Текст опитувальника

 1. У Вас переважно веселий та безтурботний настрій?

 2. Ви чутливі до образ?

 3. Чи прагнете Ви у всьому і всюди дотримуватися порядку?

 4. Зробивши щось, Ви сумніваєтесь, чи все зроблено правильно, і не заспокоюєтеся до того часу, доки не переконаєтеся ще раз у тому, що все виконано правильно?

 5. Чи буває так, що у Вас на очах з'являються сльози в кіно театрі, під час розмови тощо?

 6. У дитинстві Ви були такими ж сміливими та відважними як усі Ваші ровесники?

 7. Чи часто у Вас різко змінюється настрій від стану безмежної радості до суму?

 8. Чи буває так, що Ви безпричинно знаходитеся в такому сварливому настрої, що з Вами краще не розмовляти?

 9. Ви серйозна людина?

 10. Чи буваєте Ви звичайно центром уваги в колективі?

 11. Чи здатні Ви захоплюватися, милуватися чим-небудь?

 12. Ви енергійна людина?

 13. Чи швидко ви забуваєте, якщо Вас хто-небудь образить?

 14. Чи прагнете Ви завжди бути в числі кращих працівників?

 15. Коли Ви опускаєте листа до поштової скриньки, чи перевіряєте Ви, проводячи рукою по скриньці, що лист упав до скриньки?

 16. Чи м'якосерді Ви?

 17. Чи бувало Вам страшно у дитинстві під час грози або при зустрічі з незнайомою собакою?

 18. Чи залежить Ваш настрій від зовнішніх обставин?

 19. Чи часто у Вас буває почуття сильного внутрішнього неспокою, почуття очікування біди, неприємностей?

 20. Чи часто у Вас буває пригнічений настрій?

 21. Чи люблять Вас Ваші знайомі?

 22. Чи була у Вас хоч раз істерика чи нервовий зрив?

 23. Чи важко Вам довго всидіти на одному місці?

 24. Якщо по відношенню до Вас несправедливо повелися, чи енергійно Ви відстоюєте свої інтереси?

 25. Чи віддаєте Ви перевагу такій діяльності, де робити треба швидко, але вимоги до якості виконання невисокі?

 26. Чи дратує Вас, якщо дома скатертина або гардина висять нерівно, і Ви прагнете швидше їх поправити?

 27. Чи можете Ви зарізати курку чи вівцю?

 28. Чи боялися Ви в дитинстві залишатись удома самі?

 29. Чи часто у Вас бувають коливання настрою без причин?

 30. Чи швидко Ви впадаєте у гнів чи починаєте сердитися?

 31. Чи можете Ви бути абсолютно безтурботно веселим?

 32. Чи завжди Ви прагнете бути достатньо кваліфікованим працівником за своїм фахом?

 33. Чи буває так, що почуття повного щастя пронизує Вас?

 34. Як Ви гадаєте, чи вийшов би з Вас ведучий у гумористичному спектаклі?

 35. Говорите Ви, зазвичай, людям свою думку достатньо відверто, прямо та недвозначно?

 36. Чи виступаєте Ви на захист осіб, з якими хтось несправедливо повівся?

 37. Чи любите Ви роботу з високою особистою відповідальністю?

 38. Чи важко Вам переносити вигляд крові? Чи викликає це у Вас неприємне почуття?

 39. Чи боїтеся Ви спускатися в темний підвал?

 40. Чи любите Ви спілкуватися?

 41. Чи тікали Ви в дитинстві з дому?

 42. Чи здається Вам життя важким?

 43. Чи з задоволенням Ви читали вірші у школі?

 44. Чи буває так, що після конфлікту, образи Ви були до того знервовані, що йти на роботу здавалося просто неможливо?

 45. Чи можна сказати, що при невдачі Ви не втрачаєте почуття гумору?

 46. Чи робите Ви перші кроки до примирення, якщо Вас хто-небудь образив?

 47. Чи стежите Ви за тим, щоб кожна річ у Вашій квартирі знаходилася на одному й тому ж місці?

 48. Чи повертаєтеся Ви, щоб перевірити, що залишили квартиру, робоче місце в такому стані, що там нічого не скоїться?

 49. Чи любите Ви тварин?

 50. Чи непокоїть Вас інколи думка, що з Вами або з Вашими близькими може трапитися щось страшне?

 51. Чи вважаєте Ви, що Ваш настрій дуже мінливий?

 52. Чи можете Ви вдарити людину, яка Вас образила?

 53. Чи велика у Вас потреба у спілкуванні з іншими людьми?

 54. Чи важко Вам доповідати перед великою кількістю людей?

 55. Чи належите Ви до тих, хто при певних невдачах впадає у глибокий відчай?

 56. Чи подобається Вам робота, яка потребує енергійної організаторської діяльності?

 57. Чи стійко Ви добиваєтесь наміченої цілі, якщо на шляху до неї вимушені долати масу перешкод?

 58. У школі Ви іноді підказували своїм друзям чи давали списувати?

 59. Чи часто Вам буває важко заснути через те, що проблеми прожитого дня або майбутнього весь час у Ваших думках?

 60. Чи може трагічний фільм схвилювати Вас до сліз?

 61. Чи потрібне Вам велике напруження волі, щоб уночі одному пройти через цвинтар?

 62. Буває так, що, перебуваючи в гарному настрої перед сном, наступного дня Ви прокидаєтесь у пригніченому, і цей стан триває кілька годин?

 63. Чи бувають у Вас головні болі?

 64. Чи часто Ви смієтеся?

 65. Чи легко Ви звикаєте до нових ситуацій?

 66. Чи можете Ви бути привітним з тим, кого Ви явно не цінуєте, не любите, не поважаєте?

 67. Чи рухлива Ви людина?

 68. Ви дуже переживаєте через несправедливість?

 69. Чи буває, що Ви остерігаєтеся того, що кинетеся під колеса потягу, чи, стоячи біля вікна багатоповерхового будинку, що можете випасти з вікна?

 70. Виходячи з дому, вкладаючись спати, перевіряєте Ви, чи вимкнений газ, погашене світло, замкнені двері?

 71. Чи настільки Ви любите природу, що можете назвати себе її другом?

 72. Ви дуже обов'язкові?

 73. Чи змінюється Ваш настрій при прийомі алкоголю?

 74. Чи оцінюєте Ви життя песимістично, без очікування радості?

 75. Вас часто тягне мандрувати?

 76. У юності Ви залюбки брали участь у художній самодіяльності (театр, танці і т. д.). А може Ви берете участь і зараз?

 77. Чи може Ваш настрій змінюватися так різко, що Ваша радість раптово змінюється на нудьгу?

 78. Чи легко Вам вдається підняти настрій друзів у компанії?

 79. Чи довго Ви переживаєте образу?

 80. Ви ставитеся до людей скоріше з недовірою, ніж з довірою?

 81. Чи часто, коли були учнем, Ви переписували сторінку з Вашого зошиту, якщо ненавмисно ставили на ній чорнильну пляму?

 82. Чи переживаєте Ви довгий час відчай інших людей?

 83. Чи часто Ви бачите страшні сни?

 84. У веселій компанії Ви, зазвичай, веселі?

 85. Ви стаєте менш стриманим і відчуваєте себе більш вільно, коли випиваєте?

 86. У бесіді Ви скупі на слова?

 87. Чи здатні Ви відволіктися від серйозних проблем, що потребують негайного вирішення?

 88. Якби Вам необхідно було грати на сцені, Ви змогли б увійти в роль так, щоб забути про те, що це тільки гра?

Обробка і аналіз результатів

При співпадінні відповіді на питання з наведеним ключем відповіді присвоюється один бал.

Ключ:

 1. Гіпертимний: «+»: 1,12, 23, 34, 45, 56, 67, 78; «-»: немає. Суму відповідей помножити на 3.

 2. Застрягаючий: «+»: 2,14, 24, 35, 36, 57, 68, 79, 80; «-»: 13, 46, 58. Суму відповідей помножити на 2.
 1. Педантичний: «+»: 3, 4, 15, 25, 26, 47, 48, 59, 69, 70, 81; «-»: 37. Суму відповідей помножити на 2.
 1. Емотивний: «+»: 5,16, 38, 49, 60, 71, 82; «-»: 27. Суму відповідей помножити на 3.
 1. Тривожний: «+»: 17, 28, 39, 50, 61, 72, 83; «-»: 6. Суму відповідей помножити на 3.
 1. Циклотимний: «+»: 7,18, 29, 40, 51, 62, 73, 84; «-»: немає. Суму відповідей помножити на 3.
 1. Збуджуваний: «+» : 8,19, ЗО, 41, 52, 63, 74, 85; «-»: немає. Суму відповідей помножити на 3.
 1. Дистимічний: «+»: 9, 20, 42, 75, 86; «-»: 31, 53, 64. Суму відповідей помножити на 3.
 1. Демонстративний: «+»: 10,21,22, 32,43,44, 65, 66, 76, 87, 88; «-»: 54. Суму відповідей помножити на 2.
 1. Екзальтований: «+»: 11, 33, 55, 77; «-»: немає. Суму відповідей помножити на 6.


Використовуючи ключ, підраховуємо суму «сирих» балів за кожною шкалою. Помноживши показник «сирого» бала на коефіцієнт, отримаємо тип акцентуації.

Максимальний бал після множення — 24.

До 12 балів- акцентуація відсутня

12-14 -ознаки акцентуацій

15-19 –тенденція до певного типу акцентуації.

Вище 19- виражена акцентуація характеру.

Показник від 15 до 19 балів вказує на тенденцію до того чи іншого типу акцентуації. Показник від 20 до 24 балів вказує на яскраво виражену акцентуацію певного типу.

^ Характеристика типів акцентуацій (скорочений варіант)

Гіпертимний тип. Люди цього типу характеризуються контактністю, комунікабельністю, вираженістю міміки і жестів. Часто відхиляються від теми розмови. З оточуючими виникають конфлікти з приводу халатності та несерйозного ставлення до службових та сімейних обов'язків. Вони — ініціатори конфлікту, але часто ображаються, коли їм роблять зауваження. Позитивні риси: енергійність, ініціативність, оптимізм, жага до діяльності. Негативні риси: схильність до аморальних вчинків, підвищена подразливість, несерйозне ставлення до своїх обов'язків, легковажність. Вони важко переносять умови дисципліни, монотонну діяльність, самотність.

^ Дистимічний тип. Людям цього типу притаманна низька контактність, песимістичний настрій. Такі люди рідко вступають у конфлікти, ведуть замкнений спосіб життя. Вони високо цінують друзів і готові їм підпорядкуватися. Позитивні риси: серйозність, загострене почуття справедливості, сумлінність. Негативні риси: пасивність, загальмованість мислення, індивідуалізм.

^ Циклоїдний тип. Часті зміни настрою, манери спілкування. Характеризуються зміною гіпертимних та дистимічних станів. Під час душевного піднесення поводять себе як гіпертиміки, під час спаду — як дистиміки.

^ Збудливий тип. Низька контактність у спілкуванні, гальмування вербальних і невербальних реакцій. Занудливі, похмурі, схильні до хамства, конфліктів, сварок. В емоційно спокійному стані вони сумлінні, акуратні, люблять тварин та дітей. Однак під час збудження вони погано контролюють свою поведінку.

^ Застрягаючий тип. Помірне спілкування, схильність до повчань. У конфліктах — ініціатор. Прагне досягти високих показників у будь-якій справі має підвищену вимогливість до себе. Чутливий до соціальної справедливості, разом з тим підозріливий, недовірливий, образливий, інколи надзвичайно самовпевнений, ревнивий.

^ Педантичний тип. В конфлікт вступає рідко, пасивна сторона. На службі — бюрократ (занадто великі вимоги до оточуючих), але поступається лідерством іншим. Позитивні риси: сумлінність, акуратність, серйозність, надійність. Негативні риси: формалізм, занудливість.

Тривожний тип. Низька контактність, боягузтво, невпевненість, мінорний настрій. Рідко вступає в конфлікти. ^ Позитивні риси: товариськість, самокритичність, сумлінність. Унаслідок своєї незахищеності слугують «козлами відпущення», мішенями для жартів.

Емотивний тип. Надають перевагу спілкуванню в вузькому колі людей, з якими встановлені добрі стосунки, розуміють «з півслова». Рідко вступають у конфлікти. Образи носять у собі. Позитивні якості: доброта, емпатійність, почуття обов'язку, старанність, ретельність. Негативні риси: надмірна чутливість, плаксивість.

^ Демонстративний тип. Легкість встановлення контактів, прагнення влади, лідерства, похвали. Добре адаптується до людей, має схильність до інтриг. Дратують оточуючих самовпевненістю і високими вимогам, провокують конфлікти. Позитивні якості: галантність, артистичність, здатність захопити інших, неординарність мислення та вчинків. Негативні риси: егоїзм, лицемірство, хвалькуватість, зухвалість.

^ Екзальтований тип. Висока контактність, закоханість, балакучість. Дуже часто сперечаються, але не доводять до конфліктів. У конфліктах бувають як активні, так і пасивні. Уважні до близьких та родичів; альтруїстичні, емпатійні; мають добрий смак; виявляють яскравість почуттів. Негативні риси: схильні перебувати під впливом швидкоплинних настоїв та впадати в паніку.

За допомогою методики Шмішека виявіть тип акцентуації характеру 2-3 досліджуваних. Зробіть висновки (6 балів).

Напишіть поширений звіт про результати проведеного дослідження. Порівняйте між собою дані студента , отримані при виконанні першого та другого дослідження . Які висновки можна зробити? Сформулюйте практичні рекомендації по корекції та формуванню їх рис характеру студента , який приймав участь в обох лабораторних дослідженнях .Які педагогічні рекомендації, ви особисто, запропонуєте згідно даних, які отримали після виконання завдань? (10 балів).9514882167521431.html
9514963113226269.html
9515112383741068.html
9515188879393611.html
9515313110197685.html