Українська мова пояснювальна записка - страница 3
2 к л а с


(8 годин на тиждень)


п//п

К-

сть

год.


Зміст навчального матеріалу


Вимоги до навчальних досягнень учнівСпрямованість корекційно-розвивальної роботи

1.


2.


3.


4.


5.


6


7.
Повторення і закріплення вивченого у попередніх класах. Закріплення навичок навчальної діяльності

Бесіди на теми: „Наша школа”, „Наш клас”, „Шкільне подвір’я”, „Вчитель та учень”, „Обов’язки учня”, „Вчителі та учні інших класів”, „Культура поведінки учнів в школі, на подвір’ї, на вулиці”. Словесні форми та невербальні засоби спілкування з дітьми та дорослим


^ Розвиток слухання-розуміння мовлення вчителя. Накопичення словникового запасу.

Слухання-розуміння мовлення вчителя.

Наслідування мовлення вчителя.

Виконання вказівок, порад, інструкцій вчителя.

Відповіді на запитання вчителя.

Переказування простої знайомої казки за ілюстраціями та запитаннями вчителя.

Називання словом різних предметів за їх зображенням на малюнках


^ Удосконалення та подальший розвиток дрібної і загальної моторики.

Розрізнення, добір та нанизування дрібних предметів, різних за кольором, розміром, формою.

Робота з розбірними моделями іграшок (пірамідка, матрьошка, формочки для піску, грибок та ін.) за зразком.

Складання розрізних малюнків зображення одного-двох предметів (яблуко, груша, котик, півник, чашка з блюдцем, будиночок тощо


^ Уточнення і розвиток слухового сприймання. Розвиток мовного слуху. Накопичення словникового запасу

Ознайомлення з органами мовлення, їх роллю у звуковимові.

Повторення за вчителем окремих звуків, звукосполучень, простих слів і фраз.

Відповіді на запитання вчителя.

Розрізнення звуків і нескладних звукосполучень, схожих за звуковим складом (са-ша, ра-ла, лис-лист).

Сприймання на слух та розуміння окремих слів. Виділення з них звуків на початку та в середині слова.

Поділ на склади двоскладових слів під керівництвом учителя (І-ра, о-рел, ру-ка, ко-са).


Букварний період навчання грамоти (продовження)


Розвиток навичок мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння, говоріння, читання). Розвиток усного мовлення.

Слухання-розуміння мовлення вчителя.

Повторення речення за вчителем, товаришем.

Закінчення розпочатого речення.

Відповіді на запитання до прослуханого, прочитаного.

Складання за запитаннями вчителя речень з 2-4 слів до розглянутого малюнка, прослуханої казки, до спостережуваного предмета, явища з невеликою кількістю об’єктів.

Розрізнення на слух окремих слів в мовленні, окремих звуків, звукосполучень в словах.

Поділ речень з 2-4 слів на слова, слів – на склади, складів – на звуки.

Читання по складах вивчених слів, букварних текстів.


^ Вивчення звуків і букв П етапу: и, ш, р, п, н, л, к, е, т, б, і.


Читання і розвиток мовлення

Виховання правильної, чіткої вимови звуків.

Впізнавання і розрізнення букв, їх співвіднесення з відповідними звуками.

Визначення місця даного звука в слові – на початку та в кінці слова.

Утворення і читання складів обернених, прямих відкритих.

Складання і читання слів з двох складів (спочатку із звуків і букв, вивчених раніше, а потім із тих, що вивчаються в даний час).

Утворення і читання закритих складів.

Утворення і читання слів з одного закритого й другого прямого відкритого складів (пар-та, бул-ка).

Читання складів і слів з твердими і м’якими приголосними (ли-лі-, ти- ті, лис-ліс, сини-сіни).

Утворення складів і слів з букв розрізної азбуки, читання їх.

Вивчення напам’ять з голосу вчителя швидкомовок, загадок.


Письмо і розвиток мовлення


Закріплення вмінь орієнтуватися в зошиті, користуватися письмовим приладдям.

Вправляння в розкладанні різних комбінаціях паличок, паперових смужок, предметних малюнків. геометричних фігур:

- за зразком, поданим на класній дошці і розібраним з учителем;

- з пам’яті за даним зразком, розібраним з учителем і на час виконання завдання закритим;

- з пам’яті за даним зразком, не розібраним, а лише показаним на деякий час (тривалість часу поступово зменшується);

- під диктовку вчителя без показу зразка.

Обведення по шаблонах і контурах простих геометричних фігур і нескладних контурних малюнків (зображення яблука, груші, морквини, зайчика, котика тощо).

Заштрихування їх похилими, вертикальними, горизонтальними, хвилястими лініями.

Креслення ліній за основними опорними крапками в різних напрямах (згори донизу, знизу догори, зліва направо та в інших), за позначеним крапками контуром і без цих допоміжних засобів, за зразком, поданим на дошці та на індивідуальних картках.

Удосконалення написання вивчених букв і слів, правильне з’єднування букв у словах.

Розрізнення голосних і приголосних звуків і букв.

Списування з проговорюванням складів і слів з дошки після їх звукового аналізу.

Письмо букв і слів під диктовку вчителя після звукового і складового аналізу і складання слів з букв розрізної азбуки.

Дальше вивчення рукописних рядкових букв П етапу (паралельно з вивченням друкованих) та тих великих букв, які написанням мало відрізняються від рядкових (И, Ш, Л, І, П, Т).

Письмо під диктовку вивчених букв, складів і слів та коротких речень (з 2-3 слів) після звуко-буквеного аналізу, складання з розрізної азбуки та запису на дошці.


^ Повторення і закріплення вивченого.
Учень:

- добре знає своє ім’я та імена інших учнів; ім’я по батькові вчителя;

- орієнтується в приміщенні школи, в класі, на шкільному подвір’ї;

- знає обов’язки учня, має уявлення про поважливе ставлення до вчителя, культуру звернення до вчителя, до інших вчителів, до дорослих;

- дотримує порядок у класі, на робочому місці;

- знає своє місце в класі, правильно сидить за партою;

- піднімає руку при бажанні щось сказати, про щось запитати, відповісти на питання вчителя, попросити дозволу вийти з класу тощо;

- встає та виходить з-за парти під час виклику вчителя, відповіді на запитання та в інших випадках;

- намагається вживати слова і прості фрази культурної поведінки в спілкуванні з дорослими;


- переважно уважно слухає пояснення вчителя, розповіді й читання ним казок, оповідань, дитячих віршиків;

- намагається під керівництвом учителя відповідати на запитання за змістом прослуханого;

- розуміє і намагається виконувати прості вказівки та доручення вчителя;

- показує і називає під керівництвом учителя в порядку зліва направо предмети, розкладені на столі, на парті, біля класної дошки, на набірному полотні, знайомі іграшки;

- намагається правильно повторити сказане вчителем речення з 2-3 слів на основі малюнка, демонстрованого предмета чи дії;


- намагається самостійно або з допомогою вчителя робити спроби сортувати дрібні предмети за кольором, розміром, формою, збираючи їх до відповідних коробочок;

- добирає, розкладає, нанизує самостійно або з допомогою вчителя різні за розміром предмети (кружечки, ґудзики, бусинки різного розміру та ін.);

- намагається під керівництвом учителя розкладати в різних комбінаціях за даним зразком кольорові ґудзики, насінини, палички, паперові смужечки, кружечки, кульки (після детального розгляду та аналізу);

- вкладає у різні коробочки, нанизувати за зразком на тонкий дріт предмети однакові, різні, наслідуючи дії вчителя;

- викладає з дрібних предметів під керівництвом учителя нескладні візерунки в горизонтальному положенні (по прямій лінії, по колу);

- викладає з дрібних предметів під керівництвом учителя різні прості фігури (паркан, вікно, драбинку, ялинку та ін.) за зразком;

- нанизує з допомогою вчителя на тонку дротинку дрібні бусинки, ґудзики;

- розкладає з допомогою вчителя та все більш самостійно за зразком зліва направо предмети, іграшки, кружечки, квадратики різної форми;

- робить спроби розкладати предмети в необхідному порядку під диктовку та з допомогою вчителя;


- сприймає на слух і впізнає з деякою допомогою вчителя звуки, звукосполучення довкілля (стук, дзвін, гудіння, дзижчання, цвіркання, голоси тварин тощо) під час спостережень та ігор;

- правильно повторює за вчителем окремі звуки, звукосполучення, слова (з одного, двох, трьох звуків);

- намагається відповідати на запитання вчителя, наслідуючи дані ним зразки;

- робить спроби під керівництвом учителя розрізняти значення слів, схожих за звуковою структурою (типу оса-оси, шум-сума, миска-мишка);

- поділяє під керівництвом учителя на склади прості слова з двох відкритих складів;

- робить спроби виділяти з слів деякі голосні звуки (а, у, о) та називати слова, що починаються цими звуками


- вміє вислухати вчителя (його розповідь, пояснення, вказівку, доручення) та виконати їх;

- розуміє сказане вчителем, осмислено відповідає на запитання і виконує його завдання;

- правильно повторює за вчителем, товаришем сказане ними речення, розуміє його смисл;

- доповнює речення адекватним змісту словом;

- з допомогою вчителя правильно відповідає на запитання щодо змісту прослуханого;

- складає з допомогою вчителя прості речення;

- здійснює з допомогою вчителя поділ речень на слова, слів на склади, складів на звуки;

- зливає звуки в склади, читає по складах слова, невеликі речення і тексти букваря;


- правильно, чітко вимовляє вивчені звуки;

- впізнає і називає вивчені букви І етапу, співвідносить їх з відповідними звуками;

- порівнює з допомогою вчителя і розрізняє голосні та приголосні звуки;

- називає самостійно голосні звуки і показує відповідні букви;

- виділяє з допомогою вчителя приголосні звуки і показує відповідні букви;

- аналізує під керівництвом учителя графічний образ друкованої і букви;

- з деякою допомогою вчителя визначає місце певного вивченого звука на початку слова;

- робить успішні спроби складати з букв розрізної азбуки обернені (закриті) і прямі склади, слова з них (після звукобуквеного аналізу, за зразком);

- правильно перечитує складені буквосполучення і слова;

- під час вимови і читання добре знайомих буквосполучень, слів, речень дотримується м'якої вимови складів зі звуком і;

- робить успішні спроби правильно читати склади зі звуком і, розуміє його пом'якшуючу роль;

- правильно читає вивчені букварні тексти і відповідає на запитання за їх змістом;

- приймає участь в бесіді та колективній роботі по складанню усних розповідей на теми з найближчого оточення;

- пам'ятає і говорить напам'ять вивчені з голосу вчителя загадки і швидкомовки.


- досить вільно орієнтується в зошиті;

- правильно тримає в руці та користується олівцем і кульковою ручкою;

- досить вправно, акуратно і відповідно до зразка виконує з деякою допомогою вчителя переважну більшість його завдань зі складання різних візерунків, геометричних фігур, контурних малюнків та ін.;

- намагається штрихувати нескладні контурні малюнки прямими і хвилястими лініями різних напрямів;

- правильно креслить лінії за опорними крапками і за зразком в потрібних напрямах;

- вміє правильно писати вивчені рядкові букви П етапу, з'єднувати їх між собою;

- практично розрізняє серед вивчених звуків з допомогою вчителя голосні і приголосні звуки;

- вміє писати вивчені рядкові букви та великі букви, написання яких мало відрізняється від рядкових;

- правильно списує з проговорюванням склади і слова з дошки після звукобуквеного аналізу;

- робить спроби письма на слух під диктовку вчителя (після відповідної підготовчої роботи).
Формування в учнів слухової та зорової уваги, привертання уваги до голосу вчителя;

формування та розвиток всіх видів сприймання (слухового, зорового, тактильного);

розвиток орієнтування у малому і великому просторі;

корекція постави та моторики під час роботи в класі;

виховання культури поведінки в класі, на перервах;

активізація потреби в спілкуванні;

розвиток гігієнічних навичок та елементарних навичок самообслуговування;

формування вміння використовувати допомогу вчителя;

формування поведінкових навичок та особистісних рис (акуратності, дисциплінованості, поваги до вчителя та інших дорослих та ін.);


розвиток слухового сприймання та слухової уваги;

виховання правильної звуковимови;

розвиток вміння висловлювати свої прохання, працювати відповідно до інструкцій вчителя;

формування усвідомленого розуміння сказаного вчителем, його запитань, порад, вказівок;

розвиток уміння співвідносити слово з реальним предметом;

збагачення та накопичення словника на основі розширення знань та уявлень про довкілля;

подальший розвиток орієнтувальної діяльності;

розвиток усного мовлення;


розвиток аналітико-синтетичної діяльності (аналізу, порівняння, співставлення. синтезу) в процесі сортування дрібних предметів за різними ознаками;

формування процесів аналізуючого спостереження;

розвиток предметно-практичної та контролюючої діяльності;

розвиток тактильного сприймання та тактильних відчуттів;

корекція та розвиток дрібної моторики пальців та кисті рук;

розвиток загальної моторики тулуба, рук, голови під час виконання завдань учителя;

формування та розвиток навичок позначення словом предметів, з якими працює учень, уточнення їх назв, ознак, назв дій з ними;

формування вмінь керуватися інструкціями, вказівками. порадами вчителя, використовувати його допомогу;

розвиток умінь коментувати власні дії;

збагачення і конкретизація словникового запасу, розвиток усного мовлення в процесі роботи з різними матеріалами;

виховання особистісних рис (акуратності, дисциплінованості, старанності. настирливості, інтересу до процесу практичної роботи);


розвиток фонематичного сприймання;

розвиток рухливості артикуляційного апарату;

подальший розвиток слухового і зорового сприймання;

стимуляція мовленнєвої активності;

активізація засвоєння семантичного (смислового) боку мовлення;

розвиток сигніфікативної функції мовлення (функції позначення);

розвиток аналітико-синтетичної діяльності

в процесі роботи зі звуками та звукосполученнями;

збагачення та конкретизація словника;

формування вміння граматично правильно будувати речення (фрази). за зразком. даним учителем);

регулювання інтонаційної виразності мовлення, темпу і сили голосу;


подальше формування та закріплення правильної звуковимови та інтонації мовлення;

розвиток фонематичного слуху;

формування та розвиток чіткості усного мовлення;

подальший розвиток слухового сприймання та слухової уваги;

формування уявлень про слово як самостійну смислову одиницю;

формування та розвиток процесів аналізу та синтезу звуків мовлення;

збагачення та уточнення уявлень про довкілля;

формування і закріплення вміння співвідносити слово-назву з реальним предметом;

розвиток процесів абстрагування та класифікації в процесі вивчення тематичних груп слів-назв предметів довкілля;

корекція розпізнавання певного слова в живому мовленні, речення певного змісту в прослуханому тексті з 2-3 речень;


корекція та вдосконалення звуковимови;

розвиток слухової уваги та слухової пам’яті;

розвиток довільної уваги;

формування та розвиток аналітико-синтетичних процесів;

розвиток мовленнєвого слуху (уважно слухати, чути, ідентифікувати, розрізняти й повторювати вивчені звуки);

виховання в учнів чіткої артикуляції звуків, їх впізнавання та розрізнення;

розвиток уміння розрізняти на слух слова, близькі за звуковим складом;

розвиток зорового сприймання графічного зображення букви, просторового розташування її елементів;

формування усвідомленого зорового образу кожної вивченої букви;

корекція та розвиток процесів аналізу, порівняння, синтезу;

розвиток усного мовлення;

виховання культури усного мовлення;


удосконалення навичок орієнтованої діяльності;

розвиток дрібної моторики;

корекція координації рухів руки та пальців під час написання вивчених букв;

подальший розвиток аналітико-синтетичних процесів;

подальший розвиток зорового сприймання та розрізнення графічного зображення букв, просторового розташування їх елементів під час написання;

формування усвідомленого зорового образу кожної з вивчених букв;

розвиток навичок списування;

розвиток навичок зорового контролю під час читання та написання складів, слів, речень, їх списування;

розвиток усного зв’язного мовлення (відповіді на запитання за змістом прослуханого, прочитаного, спостережуваного, усні розповіді за предметними малюнками, переказ прочитаних уривків з букварних текстів та ін..);

розвиток діалогічного мовлення;

розвиток навичок самоконтролю під час виконання різних завдань;

формування елементів орфографічно грамотного письма;

виховання акуратності, охайності під час письма та списування.

9505271940679885.html
9505359146000550.html
9505495406925030.html
9505560620547139.html
9505695189904440.html